Ogólne warunki handlowe (GTC) Vivienne Swiss Formula (zwane dalej VSF)

Zakres stosowania

Korzystanie z tej strony internetowej oraz stosunki handlowe pomiędzy VSF a jej klientami podlegają następującym Ogólnym Warunkom Handlowym (OWH) w wersji, która jest aktualnie dostępna i obowiązuje w momencie wejścia na stronę internetową lub zamówienia towaru.

Klientem jest każda osoba fizyczna lub prawna, która utrzymuje relacje biznesowe z VSF. Ogólne warunki handlowe, warunki dostawy i płatności, jak również przepisy o ochronie danych osobowych mogą od czasu do czasu ulegać zmianom. VSF prosi o uważne przeczytanie tych postanowień za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo stronę internetową i zamawiają towary.

Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie wyłącznie. Wszelkie warunki, które są sprzeczne, uzupełniające lub odbiegające od niniejszych OWH, muszą być wyraźnie potwierdzone na piśmie przez VSF, aby były ważne. Korzystając z tej strony internetowej lub zamawiając towar, klient potwierdza, że akceptuje te warunki, w tym warunki dostawy i płatności, w całości.

Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych okażą się nieważne lub niewykonalne lub staną się nieważne lub niewykonalne, ważność pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona.

Informacje na tej stronie internetowej

www.vivienne-swiss-formula.com zawiera informacje o produktach i usługach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i asortymentu, jak również zmian technicznych. Wszystkie informacje na stronie www.vivienne-swiss-formula.com (opisy produktów, ilustracje, filmy, wymiary, wagi, specyfikacje techniczne, relacje akcesoriów i inne informacje) należy rozumieć wyłącznie jako wartości przybliżone i w szczególności nie stanowią one zapewnienia właściwości lub gwarancji, chyba że wyraźnie stwierdzono inaczej. VSF dokłada wszelkich starań, aby wszystkie dane i informacje na tej stronie były poprawne, kompletne, aktualne i jasno uporządkowane, ale VSF nie może tego zagwarantować ani w sposób wyraźny, ani domyślny.

Wszystkie oferty na tej stronie internetowej są niewiążące i nie należy ich rozumieć jako ofert wiążących.

VSF nie może zagwarantować, że wymienione produkty są dostępne w momencie składania zamówienia. W związku z tym wszystkie informacje dotyczące dostępności i czasu dostawy są bez gwarancji i mogą ulec zmianie w każdej chwili i bez uprzedzenia.

Ceny

O ile nie zaznaczono inaczej, ceny VSF nie zawierają ustawowego podatku od wartości dodanej, żadnych zaliczek na poczet opłat recyklingowych (VRG) oraz opłat z tytułu praw autorskich do sprzętu elektronicznego. Ceny są cenami netto w złotych polskich.

Ewentualne koszty wysyłki będą naliczane dodatkowo, o ile nie ustalono inaczej, i muszą być opłacone przez klienta. Koszty wysyłki są wykazywane osobno w procesie zamówienia.

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian technicznych, błędów i pomyłek w druku. W szczególności VSF może w każdej chwili i bez uprzedniego powiadomienia dokonać zmian cen. Usługi doradcze i serwisowe nie są wliczone w ceny sprzedaży.

Zawarcie umowy

Oferty na tej stronie internetowej stanowią niewiążące zaproszenie dla klienta do składania zamówień na produkty i/lub usługi w VSF. Składając zamówienie za pośrednictwem tej strony internetowej, w tym akceptując niniejsze OWH, klient składa prawnie wiążącą ofertę zawarcia umowy. Następnie VSF wyśle automatyczne „potwierdzenie zamówienia” pocztą elektroniczną, które potwierdza, że oferta klienta została otrzymana przez VSF. Złożone zamówienia są wiążące dla klienta. O ile nie stwierdzono inaczej, nie ma prawa do zwrotu lub odstąpienia od umowy.

Umowa zostaje zawarta z chwilą wysłania przez VSF pocztą elektroniczną oświadczenia o przyjęciu zamówienia potwierdzającego wysłanie zamówionych produktów lub usług.

Zamówienia zostaną dostarczone dopiero po otrzymaniu pełnej płatności (wyjątek: dostawa na podstawie faktury) i jeśli towar jest dostępny. Jeżeli po zawarciu umowy okaże się, że zamówiony towar nie może być dostarczony lub nie może być dostarczony w całości, VSF ma prawo do odstąpienia od całej umowy lub od jednej ze stron umowy. Jeśli VSF otrzymało już płatność od klienta, płatność zostanie mu zwrócona. Jeśli płatność nie została jeszcze dokonana, klient jest zwolniony z obowiązku zapłaty. VSF nie jest zobowiązana do dokonania dostawy zastępczej w przypadku rozwiązania umowy.

Opcje płatności i zastrzeżenie prawa własności

Klient ma do dyspozycji opcje płatności wskazane w procesie zamówienia.

  • VSF zastrzega sobie prawo do wyłączenia klientów z poszczególnych opcji płatności bez podania przyczyn lub do nalegania na płatność z góry.
  • VSF ma prawo do naliczania odsetek za zwłokę w wysokości 5% za każdy dzień zwłoki oraz opłaty za upomnienie w wysokości maksymalnie 80 zł za każde upomnienie, jeśli klient zalega z płatnością.
  • Produkty dostarczone do klienta pozostają własnością VSF do momentu otrzymania pełnej zapłaty.

Dostawa, obowiązek sprawdzenia, zgłoszenia wad i zwrotu

Dostawy wysyłane są pocztą lub kurierem na adres wskazany przez klienta w zamówieniu. Faktury wystawiane są za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej. W momencie wysyłki, korzyści i ryzyko przechodzą na klienta, o ile jest to prawnie dopuszczalne.

Jeśli dostawa nie może zostać zrealizowana lub jeśli klient odmówi przyjęcia dostawy, VSF może rozwiązać umowę po powiadomieniu klienta o reklamacji drogą elektroniczną i wyznaczeniu rozsądnego terminu oraz może obciążyć klienta kosztami związanymi z wykonaniem prac.

Klient jest zobowiązany do sprawdzenia dostarczonego towaru niezwłocznie po otrzymaniu dostawy oraz do niezwłocznego pisemnego powiadomienia VSF listownie lub pocztą elektroniczną o wszelkich wadach, na które VSF udziela gwarancji.

Zwroty do VSF odbywają się na koszt i ryzyko klienta. Klient powinien wysłać towar w oryginalnym opakowaniu, wraz z wszystkimi akcesoriami i wraz z dowodem dostawy oraz szczegółowym opisem wady na adres zwrotny podany przez VSF.

Jeżeli badanie VSF wykaże, że towar nie posiada żadnych wykrywalnych wad lub nie jest objęty gwarancją producenta, VSF może obciążyć klienta za wykonane prace, zwrot lub jakąkolwiek utylizację.

Prawo do odstąpienia od umowy

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty otrzymania towaru. Termin uważa się za dotrzymany, jeśli klient prześle pisemne odwołanie do VSF pocztą elektroniczną lub listownie w terminie. Wycofanie nie wymaga uzasadnienia.

Skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy prowadzi do jej unieważnienia. Klient musi zwrócić towar w ciągu 10 dni kalendarzowych w oryginalnym opakowaniu, wraz z wszystkimi akcesoriami i wraz z dowodem dostawy na adres zwrotny podany przez VSF. Zwroty do VSF odbywają się na koszt i ryzyko klienta. Każda już dokonana płatność zostanie zwrócona klientowi w ciągu 20 dni kalendarzowych, pod warunkiem, że VSF otrzymało już towar z powrotem lub klient może przedstawić dowód jego wysyłki.

VSF zastrzega sobie prawo do żądania odpowiedniego odszkodowania za szkody, nadmierne zużycie lub utratę wartości na skutek nieprawidłowej obsługi oraz do potrącenia obniżenia wartości z już zapłaconej ceny zakupu lub do obciążenia klienta.

W następujących przypadkach nie przyznaje się prawa do odstąpienia od umowy:

  • Jeżeli umowa zawiera element losowy, w szczególności dlatego, że cena podlega wahaniom, na które dostawca nie ma wpływu.
  • Jeżeli przedmiotem umowy jest rzecz ruchoma, która ze względu na swój charakter nie nadaje się do zwrotu lub która może się szybko zepsuć.
  • Jeżeli umowa dotyczy przedmiotu ruchomego, który jest wykonany zgodnie ze specyfikacją konsumenta lub jest wyraźnie dostosowany do jego potrzeb osobistych.
  • Jeżeli umowa dotyczy treści cyfrowych i treści te nie są udostępniane na stałym nośniku danych lub jeżeli umowa ma być niezwłocznie całkowicie wypełniona przez obie strony.
  • Jeśli umowa dotyczy usługi, a umowa musi być wykonana w całości przez dostawcę za uprzednią wyraźną zgodą konsumenta przed upływem okresu odstąpienia.
  • W zakresie zakwaterowania, transportu, zaopatrzenia w żywność i napoje oraz działalności rekreacyjnej, jeżeli dostawca zobowiąże się przy zawieraniu umowy do świadczenia usług w określonym czasie lub w określonym terminie.

Gwarancja

VSF dokłada starań, aby dostarczać towary o doskonałej jakości. W przypadku wad zgłoszonych w odpowiednim czasie VSF gwarantuje, że zakupiony przez klienta przedmiot jest wolny od wad i funkcjonalny przez ustawowy okres gwarancyjny wynoszący zasadniczo dwa lata od daty dostawy. W gestii VSF leży zapewnienie gwarancji w postaci bezpłatnej naprawy, równoważnej wymiany lub zwrotu ceny zakupu. Dalsze roszczenia są wykluczone.

Gwarancja nie obejmuje normalnego zużycia, jak również skutków niewłaściwego obchodzenia się lub uszkodzenia przez klienta lub osoby trzecie oraz wad spowodowanych przez okoliczności zewnętrzne. Rezygnuje się również z gwarancji na części eksploatacyjne i zużywalne (np. baterie, akumulatory itp.).

VSF nie jest w stanie udzielić żadnych zapewnień ani gwarancji co do aktualności, kompletności i poprawności danych lub co do stałej lub niezakłóconej dostępności strony internetowej, jej funkcjonalności, zintegrowanych hiperłączy i innych treści. W szczególności nie składa się żadnych oświadczeń ani nie udziela gwarancji, że korzystanie ze strony internetowej nie narusza praw osób trzecich, które nie są własnością VSF.

Odpowiedzialność

VSF wyklucza wszelką odpowiedzialność, niezależnie od jej podstawy prawnej, jak również roszczenia odszkodowawcze wobec VSF i wszelkich osób pomocniczych i pomocników. W szczególności VSF nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie i wtórne, utratę zysku lub inne szkody osobowe, szkody majątkowe lub czysto finansowe klienta. Zastrzega się prawo do dalszej obowiązkowej odpowiedzialności prawnej, na przykład za rażące zaniedbanie lub bezprawne działanie.

VSF używa hiperłączy tylko po to, aby ułatwić klientowi dostęp do innych stron internetowych. VSF nie może znać treści tych ofert internetowych w sposób szczegółowy, nie ponosi za nie odpowiedzialności, ani też w żaden inny sposób nie odpowiada za treść tych stron internetowych.

Ochrona danych

VSF może przetwarzać i wykorzystywać dane zarejestrowane w ramach zawarcia umowy w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy kupna oraz w celach marketingowych. Dane niezbędne do realizacji usług mogą być również przekazywane zleconym partnerom serwisowym (partnerom logistycznym) lub innym osobom trzecim.

Pozostałe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych dostępne są pod poniższym linkiem: Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych

Inne postanowienia

VSF zastrzega sobie wyraźnie prawo do zmiany niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych w każdej chwili i do wprowadzenia ich w życie bez uprzedzenia.

W przypadku sporów stosuje się wyłącznie szwajcarskie prawo materialne, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych. Konwencja Handlowa ONZ (CISG, Wiedeńska Konwencja Handlowa) jest wyraźnie wyłączona.

Miejscem jurysdykcji jest Zug / Szwajcaria, o ile prawo nie przewiduje obowiązkowych miejsc jurysdykcji.

(Wersja 12/25/2019)